فویل

فویل

معمولا کسانی قصد داشتن بستری زیبا برای محصولات پودری و شیمیایی و از این قبیل محصولات هستند،فویل بهترین انتخاب برای آنهاست. این فویل ها در سایز ها و رنگ های مختلف وجود دارند و از استحکام خوبی برخوردار است. این فویل ها مورد استفاده قرار میگیرد در: *پودر های قهوه *محصولات شیمیایی *پودر های داروخانه ای *و از قبیل این محصولات

نمونه کار

 • photo_2015-06-30_22-32-29
 • 3
 • 201k-40x32-1-500x497
 • 944279724
 • 321009726
 • 101
 • katibehprint-10012614022-2-l
 • 211
 • 504770816
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%88-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%88-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-06
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%88-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-06
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%ba%d9%84%d8%aa%da%a9-02
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%ba%d9%84%d8%aa%da%a9-02
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%ba%d9%84%d8%aa%da%a9
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-04
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-03
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-02
 • %da%86%d8%a7%d9%be-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-1
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%b6-03
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%b6-04
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%b6-02
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%b6
 • One of the 1000's of high resolution textures available
from Mayang's Free Textures - see
http://www.mayang.com/textures/

This texture may not be sold without permission from the authors.
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-1
 • IM000701.JPG
 • نایلون دسته بندی
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-02
 • نایلون دسته بندی
 • نایلون دسته بندی
 • نایلون دسته رکابی
 • نایلون دسته رکابی
 • نایلون دسته رکابی
 • نایلون دسته موزی
 • نایلون دسته موزی
 • نایلون دسته موزی
 • نایلون دسته موزی
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%db%8c
 • نایلون دسته تقویت
 • نایلون دسته تقویت